QCPR: Kvalitets-HLR räddar liv

De sex stegen av kvalitets-HLR (QCPR)

När det handlar om HLR, är det kvalitet som räknas!

Följ

Mät

Förbättra

Laerdal’s portfolio av HLR-dockor med QCPR, är utformad för att mäta de viktigaste komponeterna  i HLR- färdigheter. Intuitiv grafik och tydlig guidning som anger:

  • Kompressions djup och frekvens
  • Korrekt uppsläpp
  • Begränsade avbrott
  • Lämplig ventilations volym
 Feedback i realtid ger dig resultat, svart på vitt, vid HLR-utbildning.

Objektiv mätning möjliggör objektiv bedömning. Resultat loggas och lagras för jämförelse och spårning av kompetensutveckling över tid. Vår multi-dock-funktion kan följa resultatet av flera elever samtidigt.

Forskning stödjer att användning av feedback under HLR-utbildning förbättrar kompetensen, men också bidrar till att du bibehåller din kompetens.

Feedback i realtid förbättrar prestanda både under träning och i debriefing efteråt. Enkelt uttryckt, när man vet bättre, gör man bättre

   

Det finns många faktorer som bidrar till överlevnad men ingen lika kraftfull som HLR av hög kvalitet. Under de senaste tio åren har ett stort antal forskningsprojekt betonat värdet av kvaliteten på utförd HLR.

I en genomgång och metaanalys av forskningslitteratur gällande återupplivning, Wallace et al. (2013) visade ett starkt samband mellan överlevnad, kompressionsdjup och frekvens. Forskning visar att lämpligt kompressionsdjup  och minimala pre-chock pauser korrelerar med defibrilleringsframgång (Edelson et al., 2006). 

Att leverera HLR av hög kvalitet, är inte lätt. Även den mest erfarna vårdpersonalen kan prestera dåligt, men ett första steg mot att förbättra sin kompetens är att veta vad som behöver förbättras.

 

 

Vid en utvärdering av forskning om användning av feedback-produkter, Yeung et al. (2009), fann man att realtids-feedback under träningen förbättrar inlärning och bevarande av HLR-färdigheter, och viktigast av allt, förbättrar prestandan under verkliga återupplivningar.

Uppgifter tyder på att HLR-resultat vid verkliga återupplivningar med både sjukhus -och prehospital personal, ökar vid användning av realtidsfeedback som vägledning (Abella et al., 2007, Kramer-Johansen, 2006). Bobrow et al. (2013) visade att scenario-baserad träning med feedback i realtid och användning av feedback i realtid under själva återupplivningen var korrelerad med dramatiska ökningar i HLR-kvalitet och överlevnad.  

Bevisen är tydliga. Feedback i realtid under träningen, samt klinisk praxis, förbättrar HLR-prestanda. Realtids-Kvalitet räknas och feedback i realtid kan få dig dit.

Här finner du de olika konfigurationerna av  Resusci Anne with QCPR och Resusci Baby with QCPR.