Meteen naar de inhoud
Open navigatie
_DMS2536.jpg _DMS2536.jpg

Koolstofneutraal worden

Doelstelling voor 2030: Tegen 2030 de koolstofemissies met minstens 70% verminderen op het vlak van infrastructuur, transport en reizen, en de bevoorradingsketen. Compensatie van alle resterende emissies. Reducties gebaseerd op de niveaus van 2019.

Actueel aandachtspunt/thema

 • Hernieuwbare energie in alle kantoren en fabrieken.
 • Blijvende verandering in reisgewoonten.
 • Logistiek netwerk optimaliseren

De ambitie voor 2021 omzetten in actie

De absolute emissies met 10% verminderen ten opzichte van het niveau in 2019 door:

 • de luchtvracht met 25% te verminderen van 2,1 naar 1,6 miljoen tonkilometer;
 • de kosten van zakenreizen met 20% te verminderen door minder en slimmer te reizen;
 • het totale gewicht dat naar klanten wordt verzonden te verminderen van xx naar yy, terwijl het bedrijf blijft groeien;
 • alleen te werken met expediteurs die zich richten op emissiereductie.

Op basis van de in het vorige punt beschreven methodologie hebben we onze totale emissies geschat en vier belangrijke hefbomen voor onze uitstoot geïdentificeerd:

 • Producten & onderdelen: omvatten de emissies die zijn ingebed in de materialen, onderdelen en producten die we aanbieden.
 • Reizen: de emissies die worden gegenereerd door onze zakenreizen.
 • Logistiek: omvat de inkomende logistiek voor onze grondstoffen, onderdelen en afgewerkte producten plus de distributie van onze producten naar onze klanten.
 • Eigen locaties & activiteiten: bestaande uit een reeks bijdragen zoals energieverbruik ter plaatse, adviesdiensten, onderhoud van faciliteiten, gereedschap, hardware en kantooruitrusting.

Onze totale koolstofvoetafdruk in 2019 werd geschat op 69 kiloton CO2e. Onze inspanningen om onze emissies te verminderen, zullen rond deze hefbomen worden opgebouwd en worden hierna nader toegelicht.

Total emissions 2019.JPG

Absolute reducties nodig

Volgens het VN-emissierapport (2019) moeten de emissies in 2030 wereldwijd 55% lager zijn dan in 2018 om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5°C in vergelijking met de pre-industriële temperaturen.

We erkennen dit en aanvaarden ons deel van de verantwoordelijkheid. We zetten een traject uit dat gebaseerd is op een vermindering van onze CO2-emissies met ten minste 70%.

We delen de toewijding en inzet van onze aandeelhouders, raad van bestuur van Laerdal, senior management en werknemers om de reductie-initiatieven die voortvloeien uit de in dit document geformuleerde ambities, tot een goed einde te brengen.

“Het grootste gevaar voor onze planeet is geloven dat iemand anders haar wel zal redden.”

- Robert Swan, OBE, FRGS
Poolreiziger

 

Samenwerking voor verandering

Laerdal bundelt de krachten met verschillende vooraanstaande bedrijven in verschillende sectoren om de CO2e-emissies te verminderen en het gebruik van circulaire materialen in de waardeketen te vergroten. Door dit te doen, accepteren we de uitdaging om:

 • op een “wetenschappelijk onderbouwde” manier streefcijfers voor de vermindering van CO2e-emissies vast te stellen, zodat deze door anderen kunnen worden beoordeeld en in overeenstemming zijn met het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging onder 1,5°C ten opzichte van de pre-industriële temperaturen te houden;
 • tussentijdse doelstellingen vast te stellen die in de komende 1 tot 5 jaar moeten worden bereikt, en niet alleen een langetermijndoelstelling; en
 • te werken aan de reductie van emissies in Scope 1, 2 en 3.

Skiftnorge

Laerdal heeft zich aangesloten bij Skiftnorge, een initiatief om de overstap naar een koolstofarme economie te versnellen en de Noorse regering te steunen bij het nakomen van haar nationale klimaatverplichtingen tegen 2030.

Targeted reductions by 2030.JPG

Doelstellingen voor reductie tegen 2030

Het verwezenlijken van onze ambities zal tijd vergen, alsook systematische inspanningen op lange termijn. We zullen in de komende tien jaar elk jaar projecten initiëren en financieren op het gebied van vier hefbomen (Producten & onderdelen, Logistiek, Reizen en Eigen locaties & activiteiten) om onze doelstellingen te kunnen bereiken. De resultaten zullen worden bereikt op basis van ons vermogen om alle werknemers te mobiliseren om in de hele waardeketen te werken aan het identificeren van mogelijkheden voor verbeteringen, zodat we onze impact voor een duurzamere toekomst kunnen versnellen.

Producten & onderdelen

Tegen 2030 zullen we de emissies van onze producten en onderdelen reduceren van 33.000 tot 11.000 ton CO2e per jaar.

Deze reducties zullen worden bereikt door initiatieven in onze productielocaties en in samenwerking met leveranciers in onze waardeketen.

Door meer gerecycleerde en biogebaseerde materialen in onze producten op te nemen, zullen we zowel de CO2e-emissies als het gebruik van grondstoffen verminderen. Naarmate we overgaan op meer circulaire en gedeelde gebruiksmodellen, aangevuld met digitale oplossingen, zullen we zien dat er minder hulpbronnen en energie nodig zijn en dat tegelijkertijd het gebruik van onze oplossingen toeneemt. Uiteindelijk zullen we meer levens helpen redden met minder middelen.

Voortaan zullen we bij onze interne planning van oplossingen rekening houden met de totale uitstoot en samenwerken met partners die ons engagement delen om een algemene vermindering van de uitstoot te bereiken.

Logistiek

Tegen 2030 zullen we de uitstoot van onze logistieke en distributieactiviteiten verminderen van 11.000 tot 5.000 ton CO2e per jaar.

Dit zal deels worden bereikt door ons logistiek netwerk te optimaliseren en deels door actief te kiezen voor expeditiebedrijven met bewezen lage CO2-emissies.

Om ons hierbij te helpen, hebben we een rapportageoplossing ontwikkeld waarmee we de emissies van onze wereldwijde goederenstroom kunnen beoordelen. Deze tool helpt ons de emissies van onze verschillende handelstrajecten te identificeren. We doen dit door onze transactiegegevens te analyseren om zo te modelleren wat we van A naar B hebben vervoerd. Dit wordt gecombineerd met emissiefactoren om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de emissies van onze logistieke activiteiten.

 

Ton.png

Reizen

Tegen 2030 zullen we onze reisemissies reduceren van 8.000 tot 5.000 ton CO2e per jaar.

We geloven in de nabijheid van onze klanten en dat een aantal reizen noodzakelijk zijn. We moeten echter slimmer zijn in de manier waarop we deze contacten optimaliseren.

Met de toegenomen digitale communicatie die nodig is in de door COVID-19 getroffen periode, hebben we onze digitale software en vaardigheden ontwikkeld. Met klanten en partners zien we dit als een kans om de overstap naar een meer digitaal gebaseerd verkoop- en communicatiesysteem op een continue basis voort te zetten.

Eigen locaties & activiteiten

Tegen 2030 zullen we de emissies van onze eigen locaties en activiteiten terugdringen van 17.000 tot 0 (nul) ton CO2e.

Dit is een zeer ambitieuze doelstelling, gelet op de complexiteit en diversiteit van de emissiebronnen die onder deze categorie vallen. Zoals uit de grafiek rechts blijkt, omvat deze categorie diverse hefbomen zoals uitbestede diensten, IT en afschrijving van machines. Door een dergelijke ambitieuze doelstelling vast te stellen, erkennen we dat we vroeg moeten beginnen aan het verminderen van onze emissies. We zullen op vele gebieden tegelijk initiatieven nemen om ons doel te bereiken.

Het terugdringen van de emissies voor deze categorie zal een echte wereldwijde inspanning zijn, waarbij activiteiten in alle disciplines en op alle locaties worden ondernomen. Op de meeste productielocaties hebben we het gebruik van hernieuwbare energie al geïntroduceerd en in 2021 zullen nog meer acties worden ondernomen voor verdere verbeteringen.

 

 

 

 

Ivar.png

Inschatting resterende emissies en compensatie

Uit onze huidige schatting blijkt dat we in 2030 21 kiloton aan CO2e-emissies zullen genereren die moeten worden gecompenseerd.

Momenteel is de meest veelbelovende technologie voor koolstofvastlegging het planten van bomen. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde boom tien jaar na het aanplanten ongeveer 21 kg CO2e per jaar uit de atmosfeer absorbeert.

Dit betekent dat 1 miljoen bomen die in 2021 worden geplant vanaf 2031 de jaarlijkse potentiële restuitstoot van 21 kiloton CO2e zullen compenseren.

Medio 2021 zullen we onderzoeken of verdere emissiereducties mogelijk zijn en of er andere oplossingen zijn om onze emissies uit de atmosfeer te halen. We zijn echter nu al van plan om de huidige geschatte resterende emissies te compenseren door 1 miljoen bomen te planten.

1 miljoen bomen geplant om 1 miljoen levens te helpen redden.

Initiatieven voor koolstofreductie in verschillende functies

Het programma voor koolstofvermindering loopt dwars door alle eenheden van Laerdal heen en veel initiatieven zijn aan de gang of worden binnenkort opgestart. Sommige zijn gebaseerd op specifieke plannen en andere op ontwikkelingen in de markt. In een gesprek met 3 bedrijfsleiders leerden we hun kijk op de situatie kennen:

Meer uit het Sustainability Report:

Helping save lives

We streven ernaar ons doel te bereiken: 1 miljoen meer levens helpen redden, en wel op een duurzame manier.

 Een visie met actie 

Op basis van de missie en visie van ons bedrijf hebben we ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 geformuleerd, met duidelijke acties om jaar na jaar de verwezenlijking ervan te garanderen. 

 Meten om te verbeteren

Alle directe en indirecte emissies die het gevolg zijn van onze economische activiteit in de drie emissieklassen, worden op een betrouwbare, methodische manier gemeten. 

 

 Circulaire oplossingen

"Reduce, Reuse, Recycle" of in het Nederlands: verminderen, hergebruiken, recycleren. 
Duurzaamheid integreren in nieuwe producten, oplossingen en verkoopmodellen. We streven naar het gebruik van circulaire materialen in de hele waardeketen. 

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De UNGP- en OESO-richtsnoeren implementeren in onze bevoorradingsketen en laten doorstromen naar het volgende niveau vanaf de grootste leveranciers.