Siirry sisältöön
Avaa navigointi

Simulaation käyttö tasa-arvoisen hoidon edistämisessä ja hoitotulosten parantamisessa

Healthcare Equity

Maailmanlaajuisesti ja paikallisesti väestö on yhä monimuotoisempaa, ja sama pätee myös terveydenhuollon potilaisiin. Tämän pitäisi vaikuttaa myös siihen, miten terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan.

Terveydenhuollon koulutuksessa on kiinnitetty paljon huomiota monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen, jotta voidaan tunnistaa terveyserot ja parantaa hoidon laatua ja terveystuloksia vallitsevien väestörakenteiden ulkopuolisten väestöryhmien osalta.

Eroja on rodun, etnisen alkuperän, sukupuolen, iän, koulutustason ja maantieteellisen sijainnin välillä.

On olemassa yhteiskunnallisia, rakenteellisia ja henkilökohtaisia ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat kielteisesti terveyseroihin maailmanlaajuisesti. Pyrimme keskittymään terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen ja siihen, miten vahvemmilla koulutusmenetelmillä voidaan kouluttaa kulttuurisesti pätevämpiä ja tietoisempia ammattilaisia.

Simulaation käyttämisestä terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa on monia etuja, kuten oppimisen tekeminen vuorovaikutteisemmaksi, kliinisen ymmärryksen lisääminen, luottamuksen lisääminen hätätilanteiden hoitoon ja paljon muuta.

Tässä artikkelissa käsitellään sitä, miten simulaatio voi auttaa vähentämään implisiittisiä ennakkoluuloja ja minimoimaan eri taustoista tuleviin potilaisiin kohdistuvia riskejä. Artikkeli sisältää esimerkkitapauksia ja hyödyllisiä työkaluja, joiden avulla voit tehdä tai ehdottaa organisaatiossasi koulutuksellista muutosta kulttuurisesti monimuotoisempien oppimiskokemusten kehittämiseksi ja turvallisemman ja oikeudenmukaisemman terveydenhuollon tarjoamiseksi.

Monimuotoisuuden merkitys terveydenhuollossa

Termiä "monimuotoisuus" käytetään usein kuvaamaan eri rotujen ja etnisten ryhmien välisiä eroja, mutta tällä monimuotoisuudella on monia muitakin ulottuvuuksia, erityisesti terveydenhuollossa. Terveyteen vaikuttavat tekijät ovat luonteeltaan monimutkaisia ja monialaisia. Siksi ne vaativat huolellista harkintaa, kun terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan tehtäviinsä. Joitakin esimerkkejä ovat:

Rotu
Etninen alkuperä
Ikä
Sukupuoli
Seksuaalinen suuntautuminen
Koulutus

Kulttuuri
Perintötekijät
Uskonto
Maantiede
Fyysiset kyvyt
Sosioekonominen asema

Huomautus: Tässä artikkelissa termit "monimuotoisuus" ja "kulttuurinen monimuotoisuus" käsittävät kaikki nämä ominaisuudet.

Saavuta myönteisiä tuloksia simulaatiopohjaisella koulutuksella

equity-simulation-nas-subhero.jpg

Simulaatio ei voi ratkaista kaikkia ongelmia, jotka liittyvät potilaan hoitoon vaikuttaviin yleisiin tekijöihin. Se voi kuitenkin auttaa muuttamaan käyttäytymistä nopeammin ja paremmin kuin muut terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamiseen käytetyt opetusmenetelmät.

 

Didaktisiin opetusmenetelmiin, kuten luentoihin, syrjintäkoulutukseen ja toimintaperiaatteiden päivittämiseen, verrattuna simulaatiokoulutus on paras menetelmä, joka saa opitun asian oikeasti pysymään mielessä. Simulaatiokoulutuksen käyttöön ottaneissa sairaaloissa ja hoitotyön oppilaitoksissa on havaittu seuraavat parannukset:1, 2, 3

 • parempi sitoutuneisuus
 • parempi kliininen pysyvyys
 • tiimityö ja viestintä
 • positiiviset potilastulokset
 • pienempi vaihtuvuus
 • oppijoiden/terveydenhuollon ammattilaisten lisääntynyt luottamus
 • koordinoitu reagointi harvinaisiin, mutta erittäin akuutteihin tapauksiin
 • parempi vaatimustenmukaisuus.

Tutustutaan kulttuuriseen monimuotoisuuteen realististen skenaarioiden avulla

Miten voit luoda autenttisen ja monipuolisen simulaatiokokemuksen?

Ensinnäkin sinun on muutettava monien ohjaajien ja oppijoiden ajattelutapaa. Sen sijaan, että keskittyisit simulaatiossa tiettyihin kliinisiin tehtäviin tai tiimityöstrategioihin, käännä koko huomiosi potilaaseen. Keskity potilaaseen ja kaikkiin kulttuurisiin ominaisuuksiin, jotka voivat vaikuttaa hänen terveyteensä.

Tämän lähestymistavan voisi ajatella olevan intuitiivinen terveydenhuollossa, sillä potilas on aina etusijalla. Mutta kuinka usein kulttuuriset ominaispiirteet jätetään huomiotta, vaikka kaikkia potilaita pyritäänkin kohtelemaan tasapuolisesti?

Eri potilasryhmien simuloinnin tavoitteena on erottaa yksittäiset potilaat toisistaan. Nämä erot ovat avainasemassa turvallisen ja tasapuolisen hoidon tarjoamisessa.

Neuvomme: Keskity alueesi kansanterveyden kannalta ensisijaisiin väestöryhmiin.

Suunnittele simulaatioskenaario sellaisen potilasryhmän ympärille, jota koskevat kielteiset terveysvaikutukset. Keskity alueisiin, joissa on eniten parantamisen varaa. Tässä artikkelissa luokitellaan riskiryhmiä koskevia tutkimuksia ja annetaan joitakin ehdotuksia simuloidun potilastapauksen suunnittelua varten.

Rotuun ja etniseen alkuperään liittyvät erot

Simulaatio voi auttaa ammattilaisia tunnistamaan kulttuurienvälisiä eroja, jotka liittyvät haastatteluun, lääketieteellisen tiedon välittämiseen ja hoidon antamiseen eri etnistä taustaa edustaville potilaille.4

Tavoitteenasi voi olla opettaa oppijoita etsimään fysiologisia oireita, jotka ovat ominaisia eri ihonväreille. Tai voit pyrkiä lisäämään tietoisuutta vaivasta, joka kohdistuu yleensä tiettyyn etniseen ryhmään.

Jossain määrin simulointi vaatii oppijoita voittamaan ennakkoluulonsa. Skenaariosta tehdään realistisempi käyttämällä simulaattoria, joka simuloi oikeaa ihmistä.

Kim Johnson Image 1.png

 
Esimerkki skenaariosta:

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tummaihoisten odottavien ja tuoreiden äitien kipu on usein alihoidettua.5 Tutki tätä ilmiötä simuloidun kokemuksen avulla: 34-vuotias tummaihoinen nainen palaa sairaalaan kolme viikkoa synnytyksen jälkeen. Hänen raskautensa oli riskiraskaus hyytymishäiriön ja korkean verenpaineen vuoksi. Hän synnytti keisarinleikkauksella ja kärsii kivuliaasta verenpurkaumasta leikkaushaavan kohdalla sekä päänsärystä, näön hämärtymisestä ja jalkojen turvotuksesta.

Kielimuurien murtaminen

Riittämätön viestintä terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välillä on usein osasyy siihen, että potilaat eivät noudata ohjeita, mikä johtaa potilaan huonoihin hoitotuloksiin.6 Monikulttuurisissa väestöryhmissä väärinkäsitykset voivat olla haitallisia potilaan terveydelle, ja on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät tee rotuun tai etniseen alkuperään perustuvia oletuksia. Simulaation avulla oppijat voivat harjoitella kysymään henkilön taustatietoja, miten hän haluaa tulla tunnistetuksi ja mitä kieltä hän käyttää mieluiten.

Simulaation avulla oppijat voivat myös perehtyä kieli- ja kulttuuriesteiden voittamiseen ja poistamiseen. Seuraavassa on esimerkiksi joitakin vaiheita, jotka voidaan sisällyttää skenaarioihin potilaaseen kohdistuvan riskin vähentämiseksi.7

 

Kannusta oppijoita käyttämään L.E.A.R.N-lyhennettä:

 • Listen - kuuntele potilaan käsitystä ongelmasta.
 • Explain - selitä oma käsityksesi ongelmasta.
 • Acknowledge - tunnista erot ja yhtäläisyydet ja keskustelemaan niistä.
 • Recommend - suosittele hoitoa.
 • Negotiate - neuvottele hoidosta.

Ota huomioon tulkin rooli.

Opeta oppijoita käyttämään suljettua viestintää, kun he puhuvat tulkin ja potilaan kanssa. Tämä tarkoittaa sanottujen asioiden toistamista ja sen varmistamista, että potilas lopulta ymmärtää, mistä puhutaan.

nursing-anne-simulator-african-descent-patient-care-vertical.jpg

Sukupuolten väliset erot

Tiedon ja luottamuksen puute

1990-luvulla naisten oikeuksien puolustajat kiinnittivät huomiota siihen, että naiset jätettiin suurelta osin kliinisen tutkimuksen ulkopuolelle.8 . Vaikka tutkimuksissa on sittemmin ollut mukana enemmän naisia, naisten terveyteen liittyvissä tutkimuksissa katsotaan edelleen olevan puutetta tiedoissa. Sairauksia, jotka vaikuttavat suhteettomasti naisiin (kuten autoimmuunisairaudet, fibromyalgia ja krooniset kiputilat), on tutkittu laajalti liian vähän. Tämä sekä anekdootit siitä, että lääkärit eivät ota huomioon naispotilaiden huolenaiheita, ovat johtaneet luottamuksen puutteeseen, joka vaikuttaa naisten käsityksiin terveydenhuoltopalveluista.9

 
Esimerkki skenaariosta:

Sydänsairaus on naisten johtava kuolinsyy kaikkialla maailmassa.10 Kuitenkin miesten kokemat oireet ovat tunnetumpia, kun taas naisilla ei joskus ole lainkaan oireita. Simuloi keski-ikäinen nainen, joka valittaa kipua leuassa ja kurkussa sekä pahoinvointia, ja katso, miten oppijat toimivat.

Useimmat sukupuolten välisiä eroja koskevat tutkimukset keskittyvät ensisijaisesti miehiin ja naisiin, mutta on koulutusohjelmassa on tärkeää kiinnittää huomiota myös transsukupuolisiin ja intersukupuolisiin potilaisiin.

Transsukupuolisilla ihmisillä on lisääntynyt HIV-infektion riski (erityisesti värillisillä transnaisilla) ja pienempi todennäköisyys ennaltaehkäiseviin syöpäseulontoihin transmiehillä.11

Kaikki sukupuolten välisiin eroihin keskittyvä simuloitu oppiminen edellyttää realistisia sukuelimiä ja anatomisia merkintäpisteitä sekä vahvoja vuorovaikutustaitoja. Se, että tiettyjen kysymysten esittäminen (kuten kysymys seksuaalisesta suuntautumisesta tai hormonien käytöstä) ei tunnu mukavalta, voi olla este laadukkaalle hoidolle, ja simulaatioharjoitukset voivat auttaa poistamaan tämän esteen.

Ikäerot

 Sen lisäksi, että ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa, heillä on myös suurempi riski sairastua kroonisiin sairauksiin.12 Asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että terveydenhuoltojärjestelmien on valmistauduttava kroonisten sairauksien lisääntymiseen ja otettava käyttöön monialaisia lähestymistapoja potilaiden hoidossa.13 Kotisairaanhoidon ja henkilökohtaisen hoivan avustajien kysynnän kasvaessa on tämäkin ryhmä otettava huomioon ikääntyneiden jatkuvaa hoitoa suunniteltaessa.14

Juuri tällaisessa tilanteessa simulaatio voi olla tehokas työkalu. Eräässä tutkimuksessa mitattiin simulaatiokoulutuksen vaikutusta taitoihin, joita tarvitaan, kun työntekijä kohtaa sekavuutta, kaatumisia ja ikääntyneiden kaltoinkohtelua ja kun hänen pitää välittää huonoja uutisia potilaille ja heidän omaisilleen.15 Käyttämällä standardoitujen potilaiden, simulaattoreiden ja simuloidun kliinisen dokumentaation yhdistelmää oppijat paransivat merkittävästi:

 • tietojaan
 • taitojensa säilymistä
 • myönteisiä käsityksiä geriatrisesta hoitotyöstä.
 
Esimerkki skenaariosta:

Usein sosioekonomista asemaa tulkitaan pelkästään ulkonäön kautta. Yksi tapa valaista oppijoiden implisiittisiä ennakkoluuloja on suorittaa sama simulaatio kaksi kertaa – kerran niin, että potilaana on koditon mies, jonka sosioekonominen asema on matala, ja kerran niin, että potilaana on liikemies, jonka sosioekonominen asema on korkea.

Luo ennakkoluuloton oppimisympäristö

Terveydenhuollon ammattilaisten on opittava tunnistamaan luontaiset sokeat pisteet, jotta he voivat puuttua tiedostamattomiin ennakkoluuloihin. Monet näistä sokeista pisteistä ovat seurausta vahvistusharhasta, mikä tarkoittaa aiempien uskomusten vahvistamista ja uuden tiedon huomiotta jättämistä, jos se ei vahvista näitä uskomuksia.

Odotusten ja perussääntöjen asettaminen ennen simulaation aloittamista on hyödyllistä, jotta voidaan opettaa jatkuvaa valppautta ja itsetuntemusta, joita puolueettoman hoidon tarjoaminen edellyttää.

Alla on malli siitä, miltä ohjeet voisivat näyttää.

 

Avoimuutta ja osallisuutta koskevat ohjeet simulaatiokeskuksessa

 •  Osallistun vapaaehtoisesti tähän simulaatioon ja olen siksi motivoitunut, sitoutunut ja avoin uudelle oppimiselle.

 •  Pyrin osallistumaan myönteisesti oppimisympäristöön ja pitämään mieleni avoimena havainnoille, palautteelle ja kysymyksille.

 •  Ymmärrän, että uskomukseni, arvoni ja kulttuurini eivät välttämättä ole samat kuin jonkun muun.

 •  Ymmärrän, että tämä on tilaisuus kokeilla erilaisia hoitotapoja, mutta se ei välttämättä tarkoita, että aiemmat tavat hoitaa potilaita olisivat olleet "vääriä".

 •  Ymmärrän, että jotkin tämän oppimiskokemuksen tekijät saattavat saada minut kyseenalaistamaan ympäröivää maailmaa.

 •  Simulaation päätteeksi osallistun oppimiskeskusteluun, joka edistää kokemuksen syvällistä pohdintaa.

Oppimiskeskustelu kulttuurisessa avoimuudessa

Kouluttajat, jotka käyttävät simulaatiota, mainitsevat usein, että suurin osa oppimisesta tapahtuu simulaation jälkeisessä oppimiskeskustelussa. Vasta oppimiskeskustelun aikana oppijat voivat täysin omaksua tiedon, keskustella oppimistaan asioista ja muuttaa käyttäytymistään tulevissa tilanteissa.

Cynthia Foronda, PhD, RN, CNE, CHSE, ANEF on tutkinut ja kehittänyt kulttuurisen avoimuuden teoriaa (Theory of Cultural Humility), joka tarjoaa puitteet moninaisten vaikutusten käsittelemiseksi erilaisissa tilanteissa.

Kulttuurinen avoimuus määritellään yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen välisen monimuotoisuuden ja vallan epätasapainon tunnustamiseksi, ja siihen liittyy avoimuus, itsetuntemus, egottomuus, joustavuus, kunnioitus ja tukea tarjoava vuorovaikutus. Kulttuurisessa nöyryydessä pyritään muotoilemaan yksilöllinen vastaus keskittymällä sekä itseen että muihin. Tämän viitekehyksen käyttäminen simulaation oppimiskeskustelussa voi auttaa oppijoita pohtimaan kriittisesti menneitä tapahtumia moninaisuuden tunnistamisen ja ymmärtämisen sekä kulttuurisen nöyryyden näkökulmasta.16

 

1. Monimuotoisuus, konteksti ja valtaerot (ennakkotekijät)

 1.  Miltä sinusta tuntui simulaation aikana? (Aloita arvioimalla tunteita.)
 2. Millaista monimuotoisuutta havaitsit hoitajan ja potilaan välillä?
 3. Onko olemassa historiallisia ennakkotapauksia tai poliittisia tilanteita, jotka saattavat vaikuttaa ennakkoluuloihin?
 4. Huomasitko selkeitä merkkejä yksilöllisestä monimuotoisuudesta henkilökohtaisten uskomusten ja arvojen osalta?
 5. Mikä oli konfliktin tilannekonteksti?
 6. Huomasitko fyysisessä ympäristössä mitään, millä olisi merkitystä konfliktin kannalta?
 7. Millaista voiman epätasapainoa havaitsit?
 8. Millä tavoin potilas/perhe/yhteisö kuuluu vähemmistöön?
 9. Millä tavoin terveydenhuollon ammattilainen kuuluu vähemmistöön?
 10. Mitä ajatuksia mielessäsi liikkuu, kun kohtaat konfliktin? Oletko utelias ja haluat oppia lisää vai pyritkö välttämään vaikeita tilanteita? Ovatko konfliktit mielestäsi normaali osa elämää?

2. Kulttuurinen avoimuus (ominaisuudet)

 1. Millä tavoin terveydenhuollon ammattilainen keskittyi potilaaseen? Oliko hoito potilaskeskeistä?
 2. Millä tavoin terveydenhuollon ammattilainen keskittyi itseensä? Kuka sai enemmän huomiota?
 3. Osoittiko terveydenhuollon ammattilainen joustavuutta tai ymmärrystä? Jos kyllä, niin millä tavoin?
 4. Osoittiko potilas joustavuutta tai ymmärrystä? Jos kyllä, niin miten?
 5. Miten terveydenhuollon ammattilaisten toimet voivat vaikuttaa potilaskeskeiseen hoitoon?
 6. Mitä strategioita havaitsit tai voisit harkita käyttäväsi valtasuhteiden tasapainottamiseksi tai hierarkioiden tasoittamiseksi tässä potilaskohtaamisessa?
 7. Millä toimilla olisi voitu osoittaa kulttuurista avoimuutta/kulttuurien kunnioittamista?
 8. Osoittiko terveydenhuollon ammattilainen avoimuutta ja kuunteli potilasta? Millaisilla tavoilla avoimuus voidaan välittää?
 9. Miten terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välinen vuorovaikutus/viestintä sujui?
 10. Miten terveydenhuoltotiimi toimi? Miten tiimin kommunikaatio sujui?

3. Tulokset (seuraukset)

 1. Millä tavoin potilaalle annettiin valtaa?
 2. Miten potilaan ajatukset, uskomukset ja arvot sisältyivät hoitosuunnitelmaan? Saiko potilas optimaalista hoitoa? Miksi tai miksi ei?
 3. Kehittikö terveydenhuollon ammattilainen yhteistyösuhteen potilaan kanssa? Miksi tai miksi ei?
 4. Aistitko kunnioituksen tunteen? Miten kunnioitusta voitaisiin edistää tässä tilanteessa?
 5. Mitkä olivat potilaan kannalta myönteiset tulokset? Mitkä olivat myönteiset tulokset hoitajalle? Entä hoitotiimille, laitokselle ja yhteisölle?
 6. Havaitsitko tai odotitko kielteisiä seurauksia?
 7. Mitä mahdollisia vaikutuksia terveydenhuollon ammattilaisen päätöksillä ja toimilla voi olla?
 8. Kulttuurinen avoimuus on itsetuntemuksen ja elinikäisen oppimisen prosessi. Miten voisit soveltaa monimuotoisuudesta ja kulttuurisesta avoimuudesta oppimiasi asioita tulevaisuudessa? (Vahvista lopuksi elinikäistä oppimista.)

Vinkkejä onnistuneeseen oppimiskeskusteluun

Oppimiskeskustelu eli debriefing on Kolbin kokemuksellisen oppimisen teorian kulmakivi.17 Kun konkreettisen kokemuksen (simulaatio) jälkeen havainnoidaan ja pohditaan tapahtunutta (debriefing), oppijat voivat muodostaa ajatuksia suorituksestaan ja määritellä, mitä heidän on tehtävä toisin seuraavalla kerralla.

Tehokkaaseen oppimiskeskusteluun kuuluu joitakin olennaisia tekijöitä:

 •  Oppijoiden kannustava ilmapiiri
 •  Vakiintuneet säännöt ryhmänä toimimiselle
 •  Yhteinen mentaalimalli, johon ohjaaja antaa panoksensa
 •  Yksilöille annetaan tilaa käsitellä skenaarioon liittyviä reaktioita ja tunteita
 •  Oppimiskeskusteluun käytetään enemmän aikaa kuin itse simulaatiokokemukseen
 •  Osallistujat puhuvat eniten

 

Videotekniikkaa käyttämällä materiaalin ymmärtäminen paranee

Simulaatioskenaarion jälkeinen oppimiskeskustelu auttaa ymmärtämään oppimiskäsitteitä paremmin, mutta kannattaa miettiä, miten tämä voidaan viedä askelta pidemmälle videotallennuksen avulla. Oppimiskeskustelun kysymykset valottavat oppijoiden suoritusta jälkikäteen. Kun samoille oppijoille annetaan mahdollisuus tarkastella videotallennetta itsestään ja vertaisoppijoistaan, he voivat analysoida tilannetta perusteellisemmin. Tällä tavalla voidaan myös havaita ja tuoda esiin stereotypioita, ennakkoluuloja ja epätasa-arvoisuutta, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta.

simcapture-simtech-camera-inputs.jpg

SimCapture voi auttaa simulaatioiden hallinnassa, arvioinnissa ja raportoinnissa. Se voi myös tuottaa raportteja ja tilastoja suorituksista sekä tallentaa oppijoiden arviointeja.

Loppusanat

Terveydenhuoltoalalla kulttuurinen, sukupuolinen ja etninen monimuotoisuus on koulutuksessa ja johtamisessa tunnustetusti aliedustettuna.

Monimuotoisen väestön tarpeiden täyttämiseksi on tärkeää, että koulutus edistää kulttuurista osaamista, kulttuurista nöyryyttä ja vahvaa kliinistä empatiaa.

foster-healthcare-final-word-hero.jpg

Simulaatioharjoittelu on hyvä keino kehittää tarvittavia taitoja korkealaatuisen hoidon tarjoamiseksi kaikille potilaille. Tämän artikkelin lopuksi haluaisimme esittää vielä yhden ajatuksen: Implisiittistä puolueellisuutta, joka voi olla esteenä turvalliselle potilashoidolle, ei voida poistaa hetkessä eikä sitä voida vähentää yhdellä yksittäisellä harjoituksella.

Ennakkoluulojen vähentäminen ja tasapuolisen hoidon tarjoaminen edellyttävät elinikäistä sitoutumista ja horjumatonta valppautta.

Me Laerdalilla olemme sitoutuneet tarjoamaan ratkaisuja ja tukea, joiden avulla voit pelastaa enemmän ihmishenkiä kaikissa potilasryhmissä, mikä takaa oikeudenmukaisen terveydenhuollon kaikille.

Viitteet

 1. Aebersold, M. & Tschannen, D. (2013). Simulation in nursing practice: The impact on patient care. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 18(2), Manuscript 6. DOI: 10.3912/OJIN.Vol18No02Man06
 2. Abas, T. & Juma, F.Z. (2016). Benefits of simulation training in medical education. Advances in Medical Education and Practice, 7, s. 399–400. DOI: 10.2147/AMEP.S110386
 3. Sawani, J. (2019). Medical simulation-based training: The future of health care. M Health Lab. University of Michigan. Haettu osoitteesta https://labblog.uofmhealth.org/med-u/medical-simulation-based-training-future-of-health-care
 4. Ozkara San, E. (2015). Using clinical simulation to enhance culturally competent nursing care: A review of the literature. Clinical Simulation in Nursing, 11(4), s. 228–243. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ecns.2015.01.004
 5. Martin, N. & Montagne, R. (2017). Black mothers keep dying after giving birth: Shalon Irving’s story explains why. NPR. Haettu osoitteesta https://www.npr.org/2017/12/07/568948782/black-mothers-keep-dying-after-giving-birth-shalon-irvings-story-explains-why
 6. Shepard, S. (2019). Challenges of cultural diversity in healthcare: protect your patients and yourself. The Doctors Company. Haettu osoitteesta https://www.thedoctors.com/articles/challenges-of-cultural-diversity-in-healthcare-protect-your-patients-and-yourself/
 7. Ibid.
 8. Seegert, L. (2018). Women more often misdiagnosed because of gaps in trust and knowledge. Association of Health Care Journalists. Haettu osoitteesta https://healthjournalism.org/blog/2018/11/womenmore-often-misdiagnosed-because-of-gaps-in-trust-and-knowledge/
 9. Nerenberg, J. (2018). How to address gender inequality in health care. Greater Good Magazine. Haettu osoitteesta https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_address_gender_inequality_in_health_ care
 10. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Women and heart disease. Haettu osoitteesta https:// www.cdc.gov/heartdisease/women.htm
 11. American Medical Student Association. (2019). Transgender health. Haettu osoitteesta https://www.amsa.org/ advocacy/action-committees/gender-sexuality/transgender-health/
 12. Ibid.
 13. Garza, A. (2019). The aging population: The increasing effects o health care. Pharmacy Times. Haettu osoitteesta https://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2016/january2016/the-aging-population-the-increasingeffects-on-health-care
 14. Rogers, K. (2018). As the U.S. population ages, the need for home health care workers skyrockets. CNBC. Haettu osoitteesta https://www.cnbc.com/2018/05/31/as-the-us-population-ages-the-need-for-homehealth-care-workers-skyrockets.html
 15. Fisher, J.M. (2013). A new age approach to an age old problem: Using simulation to teach geriatric medicine to medical students. Age and Ageing, 43(3), s.424–428. DOI: https://doi.org/10.1093/ageing/aft200
 16. Foronda C. (2020). Debriefing for cultural humility. Nurse Educator. Julkaistu verkossa. doi: 10.1097/ NNE.0000000000000957)
 17. McLeod, S. (2017). Kolb’s learning styles and experiential learning cycle. Simply Psychology. Haettu osoitteesta https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html