Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Użycie symulacji do zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej i poprawy wyników pacjentów

Wraz ze wzrostem liczebności populacji, zwiększa się również stopień jej zróżnicowania. W Polsce zróżnicowanie wynika głównie ze względu na zachodzące zmiany demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwo; kulturowe czy ostatnio migrację związaną z wojną za naszą wschodnią granicą. Większą dywersyfikację społeczeństwa oraz różnice kulturowe, czy językowe należy uwzględnić w procesie przygotowania przyszłych i obecnych pracowników ochrony zdrowia do pracy, tak aby zapewnić wysokiej jakości i dopasowaną do potrzeb opiekę zdrowotną wszystkim członkom społeczeństwa.

Problem z dostępem do wysokiej jakości opieki zdrowotnej może występować w związku z rasą, pochodzeniem etnicznym, językiem, płcią, wiekiem, wykształceniem, czy chociażby lokalizacją geograficzną. Uprzedzenia społeczne, strukturalne i osobiste mogą negatywnie wpływać na dostęp do ochrony zdrowia. Dlatego podczas szkolenia należy przekazywać wiedzę medyczną, rozwijać szereg umiejętności twardych i miękkich, jak również rozwijać świadomość kulturową i występowania różnych potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i komunikacji, tak by wykształcić bardziej kompetentnych i świadomych kulturowo usługodawców.

Niniejszy artykuł wyjaśnia, w jaki sposób symulacja może pomóc w identyfikacji różnic, ograniczeniu ukrytych uprzedzeń i poprawy wyników pacjentów. Zawiera on przykładowe scenariusze i narzędzia przydatne w przeprowadzeniu lub planowaniu zmian dotyczących procesu edukacyjnego w celu uwzględnienia doświadczeń z różnymi pod względem demografii, płci, kultury i innych cech pacjentów i przygotowania do świadczenia bezpieczniejszej, bardziej dopasowanej  opieki. 

Różnice w ochronie zdrowia

Każdy pacjent jest inny. Wyróżnia go szereg cech takich jak rasa, płeć, język, wiek, przynależność kulturowa, status społeczno-ekonomiczny i inne wymienione poniżej. Każda z tych cech może wpływać na dostęp do opieki zdrowotnej oraz jakość świadczonej opieki. Aspekty różniące pacjentów, czyli determinanty uwarunkowania opieki zdrowotnej, są z natury złożone i powiązane ze sobą, dlatego przygotowanie instytucji opieki zdrowotnej do właściwego funkcjonowania wymaga ich uwzględnienia.  

Rasa
Przynależność etniczna
Wiek
Płeć
Orientacja seksualna
Wykształcenie

Kultura
Dziedzictwo
Religia
Geografia
Możliwości fizyczne
Status społeczno-ekonomiczny

Uwaga: na potrzeby tego artykułu terminy „różnorodność” i „różnorodność kulturowa” będą obejmować szereg wyżej wymienionych cech.

Pozytywne wyniki dzięki szkoleniom opartym na symulacji

_2NZ7847-1200x798-36b7a2e.jpg

Biorąc pod uwagę nadrzędne czynniki wpływające na opiekę nad pacjentem, symulacja nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów ograniczających równy dostęp do opieki zdrowotnej. Może jednak ułatwić zmianę zachowania szybciej i skuteczniej niż inne metody wykorzystywane w procesie szkolenia pracowników ochrony zdrowia.

 

W porównaniu z dydaktycznymi metodami nauczania, takimi jak wykłady, szkolenia poświęcone problemowi dyskryminacji i aktualizacji polityki, symulacja najskuteczniej utrwala wiedzę. Szpitale i szkoły pielęgniarskie wykorzystujące szkolenia oparte o symulację zaobserwowały następujące korzyści:1, 2, 3

 • Większe zaangażowanie
 • Poprawa retencji klinicznej
 • Lepsza praca zespołowa i komunikacja
 • Pozytywne wyniki pacjentów
 • Ograniczenie rotacji kadr
 • Większa pewność siebie świadczeniodawców
 • Skoordynowane reakcje na rzadko występujące przypadki o wysokim stopniu zagrożenia
 • Lepsza zgodność z wymogami

Różnice związane z płcią

W latach 90. XX wieku obrońcy praw kobiet zwrócili uwagę na fakt, częstego pomijania tej płci w badaniach klinicznych.4 Chociaż od tego czasu badaniami objęto więcej kobiet, nadal uważa się, że istnieje luka w wiedzy na temat ich zdrowia. Choroby, które nieproporcjonalnie często dotykają kobiety (takie jak choroby autoimmunologiczne, fibromialgia i przewlekły ból) są w dużej mierze zbadane w niewystarczającym stopniu. W połączeniu z anegdotami o lekarzach ignorujących obawy pacjentek, doprowadziło to do powstania luki w zaufaniu, która wpływa na postrzeganie usług ochrony zdrowia przez kobiety.5

 
Przykład scenariusza:

Choroby serca są główną przyczyną zgonów kobiet na całym świecie.6 Objawy tych chorób są powszechniejsze u mężczyzn, a w przypadku kobiet objawy mogą nie występować wcale. Symuluj kobietę w średnim wieku zgłaszającą ból szczęki i gardła oraz nudności. Zobacz, jak poradzą sobie uczestnicy szkolenia

Scenariusz można zrealizować z pomocą pacjenta standaryzowanego lub Nursing Anne Simulator

Różnice związane z wiekiem

Oprócz rosnącej liczby osób w zaawansowanym wieku, starzejące się osoby dorosłe w większym stopniu narażone są na występowanie chorób przewlekłych.7 Specjaliści uważają, że systemy ochrony zdrowia staną przed koniecznością przygotowania się na zwiększoną liczbę przypadków chorób przewlekłych, a także wdrożenia multidyscyplinarnego podejścia do opieki nad poszczególnymi pacjentami.8 Wzrost zapotrzebowania na domową opiekę zdrowotną i opiekę nad pacjentem zwraca uwagę na kolejny element, który należy włączyć do systemu opieki nad starszymi osobami.9

Właśnie w tym przypadku symulacja może przynieść wiele korzyści. W jednym z badań mierzono wpływ symulacji szkoleniowej na budowanie umiejętności wymaganych do postępowania w przypadkach majaków, upadków, sytuacji znęcania się nad osobami starszymi i konieczności przekazania złych wiadomości pacjentom oraz ich rodzinom.10 Wykorzystanie połączenia pacjentów standaryzowanych, symulatorów i symulowanej dokumentacji klinicznej, doprowadziło do znaczącej poprawy wyników uczestników szkolenia w następujących obszarach:

 • Wiedza
 • Utrwalanie umiejętności
 • Pozytywne postrzeganie medycyny geriatrycznej
_8LN1070-1200x800-5b2df79.jpg
Przykład scenariusza:

Osoby starsze cierpią na wiele schorzeń jednocześnie przez co wymagają rozszerzonych badań oraz działania zespołu multidyscyplinarnego. Symuluj pacjentkę geriatryczną, która cierpi na nadciśnienie, hipercholesterolemię, jaskrę i osteoporozę. Trafiła do szpitala w związku z infekcją dróg moczowych. Ze względu na dezorientację, dzień wcześniej nie wzięła leków przez co jej ciśnienie jest bardzo podwyższone. 

Scenariusz można zrealizować z pomocą pacjenta standaryzowanego lub Nursing Anne Simulator Geriatric.

Przełamywanie barier językowych

Niewystarczająca komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem jest często czynnikiem przyczyniającym się do nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów, złych wyników leczenia, czy nawet spraw sądowych6. W populacjach wielokulturowych lub w sytuacjach dużego napływu ludności nie posługujących się lokalnym językiem, problem braku porozumienia może mieć szkodliwy wpływ na stan zdrowia pacjenta. Symulacja zapewnia komfortowe środowisko do przełamywania barier językowych i umożliwia przeprowadzenie szkolenia w zakresie komunikacji z udziałem tłumacza i pacjenta.

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych elemetów komunikacji, które można wykorzystać w scenariuszach, a które ograniczają ryzyka dla pacjenta.11

 

 

Zachęć uczestników, aby:

 • Wysłuchali opisu pacjenta dotyczącego dolegliwości.
 • Przedstawili własne zdanie na temat zgłaszanych problemów.
 • Zidentyfikowali i omówili różnice oraz podobieństwa.
 • Przedstawili zalecany sposób leczenia.
 • Uzgodnili z pacjentem jego zastosowanie.

Uwzględnij rolę tłumacza.

Przeprowadź szkolenie uczestników w zakresie komunikacji w obiegu zamkniętym podczas rozmowy z udziałem tłumacza i pacjenta. Polega to na powtórzeniu tego, co zostało powiedziane i upewnieniu się, że pacjent rozumie, o czym mowa.

_8LR3921.jpg

Różnice w pozycji społeczno-ekonomicznej

Sprawiedliwy system opieki zdrowotnej powinien zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej, niezależnie od potrzeb zdrowotnych, rasy, religii, miejsca zamieszkania czy statusu społeczno-ekonomicznego. Fakt, iż dana osoba znajduje się w kryzysie bezdomności lub posiada niski stan społeczno-ekonomiczny nie powinien wpływać na możliwość uzyskania przez nią pierwszej pomocy medycznej lub dodatkowych świadczeń. Niestety rzeczywistość często jest inna. Większość społeczeństwa widząc leżącą na chodniku niechlujnie ubraną osobę, od której czuć alkohol, po prostu ją zignoruje, zamiast sprawdzić czy osoba ta nie wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Problem ten następnie poprzez ukryte uprzedzenia i założenia może, być przenoszony na grunt jednostki ochrony zdrowia w której pracownicy skupią się na ogólnym wyglądzie i wrażeniach, zamiast na widocznych, lecz źle zinterpretowanych symptomach.

 
Przykład scenariusza:

Często status społeczno-ekonomiczny pacjenta jest określany przez świadczeniodawcę wyłącznie na podstawie wyglądu. Jednym ze sposobów na ujawnienie ukrytych uprzedzeń uczestników szkolenia jest przeprowadzenie tej samej symulacji z bezdomnym pacjentem o niskim statusie społecznym, a następnie z biznesmenem o wysokim statusie.

Scenariusz można zrealizować z pomocą pacjenta standaryzowanego lub SimMan 3G PLUS

Wprowadź różnorodność do programu nauczania za pomocą realistycznych szkoleń opartych o symulację

Jak zapewnić realistyczne i zrównoważone doświadczenia?

Podstawą jest zmiana perspektywy moderatorów i uczestników szkolenia. Zamiast koncentrować się na określonych zadaniach klinicznych lub konkretnych strategiach pracy zespołowej, należy skupić się w całości na pacjencie oraz cechach, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie.

Wydaje się to standardem, przecież najważniejszy jest pacjent. Jednak często postępuje się zgodnie z algorytmem zapominając o znaczeniu cech indywidualnych, które mogą wpłynąć na efekty leczenia. Celem symulacji zróżnicowanych populacji jest zwrócenie uwagi na różnice dzielące pacjentów. Jest to kluczem do zapewnienia bezpiecznej i sprawiedliwej opieki.

Nasza rada: skup się na populacjach priorytetowych w dziedzinie zdrowia publicznego w swoim regionie.

Skorzystaj ze scenariuszy dostępnych w ScenarioCloud lub zaprojektuj własny scenariusz symulacji dotyczący grupy pacjentów, której wyniki leczenia są negatywne. Skoncentruj się na obszarach wykazujących największy potencjał poprawy. Niniejszy artykuł kategoryzuje badania nad wybranymi populacjami ryzyka i przedstawia szereg propozycji dotyczących planowania przypadku symulowanego pacjenta.

Zapewnij otwarte środowisko edukacyjne

Aby umożliwić pracownikom ochrony zdrowia pozbycie się nieświadomych uprzedzeń, należy nauczyć ich je rozpoznawać. Wiele z tych uprzedzeń jest wynikiem efektu potwierdzenia, który polega na ugruntowaniu wcześniejszych przekonań przy jednoczesnym ignorowaniu nowych informacji, które świadczą o ich niesłuszności.

Ustalenie oczekiwań i podstawowych zasad przed rozpoczęciem symulacji może pomóc w nauce nawyku samoświadomości i nieustannej uwagi.

Poniżej znajduje się propozycja takich wytycznych.

 

Wytyczne dotyczące otwartości umysłu podczas szkolenia opartego o symulację

 •  Chętnie biorę udział w tej symulacji i zachowam postawę pełnej obecności, zaangażowania i otwartości na nową wiedzę.

 •  Zgadzam się wnosić pozytywny wkład w środowisko edukacyjne i zachować otwarty umysł na potrzeby obserwacji, informacji zwrotnych i pytań.

 •  Mam świadomość, że moje przekonania, wyznawane wartości i środowisko kulturowe mogą różnić się od przekonań, wyznawanych wartości i środowiska kulturowego innych osób.

 •  Rozumiem, że jest to okazja do wypróbowania innych sposobów świadczenia opieki, ale nie musi to oznaczać, że poprzednio stosowane procedury leczenia pacjentów były niewłaściwe.

 •  Mam świadomość, że niektóre aspekty tego doświadczenia edukacyjnego mogą skłonić mnie do kwestionowania otaczającego mnie świata.

 •  Na zakończenie symulacji wezmę udział we wnikliwej refleksji na temat tego doświadczenia.

Debriefing uwzględniający pokorę kulturową

Instruktorzy wykorzystujący symulację często twierdzą, że najważniejszym elementem procesu nauczania jest debriefing po symulacji. To dzięki debriefingowi uczestnicy mogą w pełni przyswoić informacje, omówić zdobytą wiedzę, a następnie odpowiednio postępować w przyszłych sytuacjach.

Cynthia Foronda, PhD, RN, CNE, CHSE, ANEF, opracowała teorię pokory kulturowej, która stanowi ramy umożliwiające uwzględnienie różnych wpływów w zróżnicowanym scenariuszu.

Pokora kulturowa jest rozumiana jako uznanie różnorodności i nierównowagi sił pomiędzy jednostkami, grupami lub społecznościami, z zachowaniem otwartości, samoświadomości, braku poczucia własnej wyjątkowości, elastyczności, szacunku i wspierających relacji, skupiając się zarówno na sobie, jak i na innych w celu działania dostosowanego do potrzeb. Wykorzystanie tych ram podczas debriefingu może pomóc uczniom w krytycznej refleksji nad przeszłymi zdarzeniami w celu lepszego rozpoznania i zrozumienia różnorodności, a także pokory kulturowej.12

 

1. Różnorodność, kontekst i nierównowaga sił (czynniki poprzedzające)

 1.  Jakie to uczucie? (Zacznij od oceny emocji).
 2. Jakie rodzaje różnorodności były obecne pomiędzy lekarzem a pacjentem?
 3. Czy istnieją jakieś historyczne precedensy lub sytuacje polityczne, które mogą wchodzić w grę?
 4. Czy zauważono indywidualne cechy różnorodności w odniesieniu do osobistych przekonań i wartości, które były widoczne?
 5. Jaki był kontekst sytuacyjny konfliktu?
 6. Czy zwrócono uwagę na dowolny element środowiska fizycznego, który wydawał się istotny dla konfliktu?
 7. Jaką nierównowagę sił zauważono?
 8. Z jakiego względu pacjent/rodzina/społeczność należy do mniejszości?
 9. Z jakiego względu świadczeniodawca opieki zdrowotnej należy do mniejszości?
 10. O czym myślisz, gdy masz do czynienia z konfliktem? Chcesz dowiedzieć się więcej, czy uniknąć tej sytuacji? Czy konflikt jest normalną częścią życia?

2. Pokora kulturowa (atrybuty)

 1. W jaki sposób świadczeniodawca opieki zdrowotnej skupiał się na pacjencie? Czy proces opieki stawiał pacjenta na pierwszym miejscu?
 2. W jaki sposób świadczeniodawca opieki zdrowotnej skupiał się na sobie? Komu poświęcono więcej uwagi?
 3. Czy świadczeniodawca opieki zdrowotnej wykazywał elastyczną lub sztywną postawę? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 4. Czy pacjent wykazywał elastyczną lub sztywną postawę? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 5. W jaki sposób działania świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mogą wpłynąć na stawianie pacjenta na pierwszym miejscu?
 6. Jakie działania zastosowano lub można zastosować w celu wyrównania dysproporcji pozycji lub spłaszczenia hierarchii w tej sytuacji?
 7. Jakie działania mogły być przejawem kulturowej pokory?
 8. Czy świadczeniodawca opieki zdrowotnej wykazał gotowość wysłuchania pacjenta? Jakie są sposoby wyrażania otwartości?
 9. Jak wyglądały interakcje i komunikacja pomiędzy świadczeniodawcą opieki zdrowotnej a pacjentem?
 10. Jak działał zespół opieki zdrowotnej? Jak wyglądała komunikacja w zespole?

3. Wyniki (Konsekwencje)

 1. W jaki sposób okazano szacunek pacjentowi?
 2. W jaki sposób opinie, przekonania i wartości wyznawane przez pacjenta zostały uwzględnione w planie opieki? Czy pacjent otrzymał właściwą opiekę? Uzasadnij odpowiedź twierdzącą lub przeczącą.
 3. Czy świadczeniodawca opieki zdrowotnej nawiązał partnerską relację z pacjentem? Uzasadnij odpowiedź twierdzącą lub przeczącą.
 4. Czy zaobserwowano atmosferę szacunku? Jakie są sposoby okazywania szacunku w tej sytuacji?
 5. Jakie korzyści odniósł pacjent? Jakie korzyści odniósł świadczeniodawca? Zespół opieki? Instytucja? Społeczność?
 6. Czy zaobserwowano lub przewiduje się jakieś negatywne skutki?
 7. Jakie są potencjalne konsekwencje decyzji i działań podejmowanych przez świadczeniodawcę opieki zdrowotnej?
 8. Pokora kulturowa jest ciągłym procesem samoświadomości i nauki.W jaki sposób możesz zastosować w przyszłości zdobytą dzisiaj wiedzę dotyczącą różnorodności i pokory kulturowej? (Na koniec podkreśl rolę ciągłej nauki i utrwalania wiedzy).

Wskazówki ułatwiające skuteczny debriefing

Debriefing obejmującu refleksję jest podstawą teorii uczenia się poprzez doświadczenie (Kolb)13. Określone doświadczenie (symulacja), któremu towarzyszy obserwacja i refleksja (debriefing) umożliwia uczestnikom wyrażenie opinii na temat wyników i określenie, co należy zrobić inaczej w przyszłości.

Do elementów skutecznego debriefingu należą:

 •  Zapewnienie atmosfery wsparcia na potrzeby uczestników grupy.
 •  Ustalone zasady postępowania w grupie.
 •  Wspólny model mentalny z udziałem moderatora.
 •  Przestrzeń dla uczestników do przeżywania własnych reakcji i uczuć związanych ze scenariuszem.
 •  Debriefing dłuższy od doświadczenia w symulacji.
 •  Aktywny i większościowy udział uczestników w wypowiedzi.

 

Wykorzystanie technologii wideo na potrzeby lepszego przyswojenia materiału

Debriefing po symulacji ułatwia lepsze przyswojenie treści szkoleniowych, a nagranie wideo zapewnia jeszcze większe korzyści. Seria pytań podsumowujących umożliwi całościowe spojrzenie na wyniki uczestników szkolenia. Umożliwienie uczestnikom zapoznania się z nagraniem wideo z udziałem własnym i pozostałych osób w grupie może prowadzić do bardziej wnikliwej oceny ćwiczenia. Obejmuje to rozpoznawanie i nazywanie stereotypów, uprzedzeń i nierówności, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone.

simcapture-simtech-camera-inputs.jpg

SimCapture może stanowić pomoc w przeprowadzaniu, ocenie i debriefingu symulacji. Może również dostarczać raporty i statystyki dotyczące wyników, a także rejestrować oceny uczestników.

Podsumowanie

W ochronie zdrowia można zaobserwować niedostateczny nacisk na kwestie różnorodności kulturowej, płciowej i etnicznej zarówno podczas etapu szkolenia, jak i kierowania placówką.

Na potrzeby uwzględnienia potrzeb zróżnicowanej populacji kluczowe jest wdrożenie szkoleń, które będą promować kompetencje kulturowe, pokorę kulturową i silne poczucie klinicznej empatii.

Symulacja jest skuteczną metodą rozwijania umiejętności niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości opieki wszystkim pacjentom. Na koniec jeszcze jedna uwaga: ukrytych uprzedzeń, które mogą uniemożliwić właściwą opiekę nad pacjentem, nie da się wyeliminować z dnia na dzień. Nie ich również ograniczyć w ramach jednej sesji szkoleniowej.

Ograniczenie uprzedzeń i zapewnienie sprawiedliwej opieki wymaga nieustannego zaangażowania i ciągłej uwagi.

W firmie Laerdal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić rozwiązania i wsparcie, które pomogą ratować życie większej liczby osób — wszystkich pacjentów, gwarantując jednakową opiekę zdrowotną dla każdego.

Bibliografia

 1. Aebersold, M. & Tschannen, D. (2013). Simulation in nursing practice: The impact on patient care (Symulacja w praktyce pielęgniarskiej: wpływ na opiekę nad pacjentem). OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 18(2), Manuscript 6. DOI: 10.3912/OJIN.Vol18No02Man06
 2. Abas, T. & Juma, F.Z. (2016). Benefits of simulation training in medical education (Korzyści symulacji szkoleniowej w edukacji medycznej). Advances in Medical Education and Practice, 7, p. 399-400. DOI: 10.2147/AMEP.S110386
 3. Sawani, J. (2019). Medical simulation-based training: The future of health care (Edukacja medyczna oparta na symulacji: przyszłość opieki zdrowotnej). M Health Lab. Uniwersytet Michigan. Pobrano z https://labblog.uofmhealth.org/med-u/medical-simulation-based-training-future-of-health-care
 4. Seegert, L. (2018). Women more often misdiagnosed because of gaps in trust and knowledge (Kobiety częściej są błędnie diagnozowane z powodu braku zaufania i wiedzy). Association of Health Care Journalists. Pobrano z https://healthjournalism.org/blog/2018/11/womenmore-often-misdiagnosed-because-of-gaps-in-trust-and-knowledge/
 5. Nerenberg, J. (2018). How to address gender inequality in health care (Jak rozwiązać problem nierówności płci w opiece zdrowotnej). Greater Good Magazine. Pobrano z https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_address_gender_inequality_in_health_care
 6. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Women and heart disease (Kobiety i choroby serca). Pobrano z https:// www.cdc.gov/heartdisease/women.htm
 7. American Medical Student Association. (2019). Transgender health (Zdrowie osób transpłciowych). Pobrano z https://www.amsa.org/advocacy/action-committees/gender-sexuality/transgender-health/
 8. Garza, A. (2019). The aging population: The increasing effects on health care (Starzejące się społeczeństwo: Rosnący wpływ na opiekę zdrowotną). Pharmacy Times. Pobrano z https://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2016/january2016/the-aging-population-the-increasingeffects-on-health-care
 9. Rogers, K. (2018). As the U.S. population ages, the need for home health care workers skyrockets (Wraz ze starzeniem się populacji Stanów Zjednoczonych gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na pracowników domowej opieki zdrowotnej). CNBC. Pobrano z https://www.cnbc.com/2018/05/31/as-the-us-population-ages-the-need-for-homehealth-care-workers-skyrockets.html
 10. Fisher, J.M. (2013). A new age approach to an age old problem: Using simulation to teach geriatric medicine to medical students (Nowe podejście do odwiecznego problemu: wykorzystanie symulacji w nauczaniu medycyny geriatrycznej studentów medycyny). Age and Ageing, 43(3), p.424-428. DOI: https://doi.org/10.1093/ageing/aft200
 11. Shepard, S. (2019). Challenges of cultural diversity in healthcare: protect your patients and yourself (Wyzwania związane z różnorodnością kulturową w ochronie zdrowia: chroń pacjentów i siebie). The Doctors Company. Pobrano z https://www.thedoctors.com/articles/challenges-of-cultural-diversity-in-healthcare-protect-your-patients-and-yourself/
 12. Foronda C. (2020). Debriefing for cultural humility (Debriefing uwzględniające pokorę kulturową). Nurse Educator. Opublikowano online. doi: 10.1097/NNE.0000000000000957)
 13. McLeod, S. (2017). Kolb’s learning styles and experiential learning cycle (Style uczenia się Kolba i cykl uczenia się przez doświadczenie). Simply Psychology. Pobrano z https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.