Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Uczenie ratowników medycznych w zakresie wykonywania i interpretacji USG właśnie stało się łatwiejsze.

A pilot study examining the viability of a Prehospital Assessment with UltraSound for Emergencies (PAUSE) protocol. (Badanie pilotażowe oceniające stosowanie protokołu przedszpitalnej oceny za pomocą ultrasonografii w przypadkach nagłych – PAUSE)

Streszczenie

Informacje ogólne: Wykazano, że ultrasonografia przedszpitalna ułatwia diagnozowanie wielu stanów, które generalnie nie zmieniają postępowania w okresie przedszpitalnym. Z drugiej strony rozpoznanie tamponady serca, odmy prężnej lub zatrzymania akcji serca może bezpośrednio wpłynąć na resuscytację pacjenta na miejscu zdarzenia.

Cel badania: Określenie, czy osoby świadczące opiekę przedszpitalną mogą nauczyć się uzyskiwać i interpretować obrazy ultrasonograficzne związane z kilkoma zagrażającymi życiu stanami, wykorzystując protokół przedszpitalnej oceny za pomocą ultrasonografii w przypadkach nagłych (ang. Prehospital Assessment with UltraSound for Emergencies (PAUSE)).

Metody: To jest prospektywne badanie pilotażowe w zakresie interwencji edukacyjnej w miejskim wydziale straży pożarnej ze zintegrowanym zespołem ratownictwa medycznego. Do badania włączono 20 techników ratownictwa medycznego – ratowników bez wcześniejszego szkolenia w zakresie USG. Uczestnicy badania przeszli 2-godzinną sesję szkoleniową w zakresie podstaw ultrasonografii płuc i serca, aby móc ocenić odmę opłucnową, wysięk osierdziowy i aktywność serca. Uczestnicy badania przeszli test w zakresie umiejętności związanych z interpretacją obrazów oraz pozyskiwaniem obrazów. Obrazy pod kątem odpowiedniości oceniało dwóch lekarzy wyszkolonych w zakresie ultrasonografii przyłóżkowej w stanach nagłych. Testy interpretacji obrazów przeprowadzono z wykorzystaniem wcześniej uzyskanych zapisów ultrasonograficznych zawierających obrazy prawidłowe i patologiczne.

Wyniki: Wszyscy uczestnicy prawidłowo zidentyfikowali linię opłucnej, a 19 z 20 ratowników uzyskało wynik w skali Cardiac Ultrasonography Structural Assessment Scale ≥ 4. W fazie interpretacji obrazów główny wynik testu wideo z wykorzystaniem protokołu PAUSE wyniósł 9,1 na 10 możliwych (95%, przedział ufności 8,6–9,6).

Wnioski: Ratownicy byli w stanie wykonać protokół PAUSE i rozpoznać obecność odmy płucnej, wysięku osierdziowego i zatrzymania krążenia. Protokół PAUSE może potencjalnie być użyteczny w szybkim wykrywaniu określonych stanów patologicznych zagrażających życiu w warunkach przedszpitalnych i gwarantuje dalsze badania w istniejących systemach ratownictwa medycznego.

Bibliografia

Chin EJ, Chan CH, Mortazavi R, et al. A pilot study examining the viability of a Prehospital Assessment with UltraSound for Emergencies (PAUSE) protocol. J Emerg Med. 2013 Jan 16;44(1):142-149.