Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
LAQCPR_HERO2.jpg LAQCPR_HERO2.jpg

Wyjaśnienie punktacji RKO

Zrozumienie algorytmu oceny QCPR

Wysokiej jakości RKO jest silnie skorelowane z lepszymi wskaźnikami przeżycia poszkodowanego. Celem punktacji jest odzwierciedlenie, jak wydajne dla pacjenta są czynności wykonywane przez osobę udzielającą pomocy. 

Algorytm punktacji firmy Laerdal zapewnia uczniom dokładną ocenę wyników RKO i pomaga im uzyskać jeszcze lepszą rezultaty. Tylko jak odczytać wyniki?

Jak to możliwe?

Dlaczego uczeń 2 uzyskał lepszy wynik, gdy
uczeń 1 miał lepszą głębokość kompresji?

 

Uczeń 1

Uczeń 2

Ogólny wynik 96% i 98% to liczby niebinarne, mierzące jak blisko wykonania procedury w sposób wzorcowy jest osoba ucząca się . Wynik ten obliczony jest przez algorytm QCPR firmy Laerdal dla wszystkich umiejętności składających się na prawidłowo wykonane RKO. Trzy pozostałe liczby wskazane na ekranach to liczby binarne, rejestrujące tylko prawidłowe wykonanie czynności vs. nieprawidłowe wykonanie.

Podczas gdy punktacja binarna uwzględnia tylko liczbę przypadków, w których uczeń mieści się w zalecanych wytycznych, niebinarny algorytm firmy Laerdal oblicza również, jak blisko prawidłowego wykonania była osoba ucząca się.

W powyższym przykładzie:

 • Uczeń 1 uzyskał 94% poprawnych głębokości uciśnięć.
 • Uczeń 2 uzyskał 92% poprawnych głębokości uciśnięć, czyli mniej niż uczeń 1. 
 • Jednak uczeń 2 otrzymał wyższy ogólny wynik.
 • Powodem jest to, że „niewłaściwe” uciśnięcia ucznia 2 osiągnęły wartość bliższą progu wynoszącego według wytycznych 5-6 cm. Więcej o tym później.

Ogólny wynik RKO jest odzwierciedleniem tego, jak dobrze wykonano RKO. Matematyka stojąca za obliczeniem ogólnego wyniku jest złożona. Na tej stronie podzielimy się z wami informacjami dotyczącymi zasad obliczania wyniku, jak również sposobami udoskonalenia nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wyjaśnienie oceny RKO

Dlaczego wprowadziliśmy punktację w RKO?

Wiemy, że wysokiej jakości RKO zapewnia wyższe wskaźniki przeżycia. Celem punktacji jest odzwierciedlenie tego, jak dobra jest wydajność RKO z punktu widzenia pacjenta.

Wcześniej informacje zwrotne dotyczące RKO były podsumowane wynikiem: zatwierdzono / niezatwierdzono. W ciągu ostatnich 10 lat firma Laerdal wraz z partnerami stworzyła algorytm zapewniający bardziej szczegółową ocenę wyników RKO. Zilustrujmy to przykładem:

Poznaj Julie, która codziennie świetnie wykonuje resuscytację, a jednak nie zaliczyła testu z RKO

Julie jest pielęgniarką na SOR-ze w Wielkiej Brytanii. Dzięki sprawności fizycznej może wykonać uciśnięcia na głębokość ponad 50 mm przy każdym uciśnięciu - z pełną relaksacją i bez przerw. Julie jest jedną z osób najlepiej wykonujących RKO, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Mimo to, po sesji binarne informacje zwrotne dotyczące RKO wykazały, że zawiodła. Czemu?

Szybkość jej uciśnięć była równa 122 uciśnięć na minutę. Klinicznie rzecz ujmując jest to wspaniały wynik, ale wychodzący poza magiczny limit 100-120 uciśnięć określony w wytycznych. Czy uczciwie byłoby powiedzieć jej, że zawiodła? Nie. Jeśli twoje życie byłoby zagrożone, chciałbyś, żeby to właśnie Julie wykonała resuscytację.

Przez cały czas korzystania ze starej, binarnej punktacji, widzieliśmy podobne sytuacje. W rezultacie stały się one jednym  z powodów, dla których stworzyliśmy nowy algorytm oceniania RKO.

Czym jest binarna i niebinarna ocena?

Podczas gdy inne rozwiązania stosowane przy ocenie RKO korzystają jedynie z oceny binarnej, firma Laerdal stosuje ocenę niebinarną, aby przedstawić bardziej realistyczną ocenę podjętych działań. Chociaż zarówno głębokość kompresji 49 mm, jak i 25 mm znajdują się poza wskazanymi w wytycznych wartościami, 49 mm z punktu widzenia pacjenta jest niewątpliwie wartością bardziej pożądaną.

 • Ocena binarna: Wynik: zdano / niezdano. W ukazanym na początku przykładzie, Uczeń 1 uzyskał 94% kompresji w prawidłowym zakresie 50-60 mm. Pozostałe uciśnięcia wykonano niezgodnie z wytycznymi. Nie ma rozróżnienia między np. 25 mm i 49 mm. Obie wartości są „nieodpowiednie”. 
 • Ocena niebinarna:  Im większe odchylenie, tym większa redukcja wyniku. Innymi słowy, głębokość kompresji 49 mm daje znacznie lepszy wynik niż 25 mm.

 

Rys 1. Ocena niebinarna.
Uczeń 1 i 2 mają równą liczbę uciśnięć wewnątrz i na zewnątrz wartości zalecanych w wytycznych. Jednak Uczeń 2 uzyskał wyższy wynik, ponieważ uciśnięcia poza progami są bliższe wytycznym. Ta sama zasada dotyczy wszystkich innych umiejętności RKO. (rysunek bez skali, tylko do celów ilustracyjnych).

Jak działa algorytm oceny?

Algorytm oceny QCPR został opracowany przez firmę Laerdal Medical w ścisłej współpracy z członkami podkomitetów AHA ECC i współautorami AHA Consensus Statement on CPR Quality z 2013 r. Na podstawie informacji uzyskanych od specjalistów, stworzyliśmy modele matematyczne dla podumiejętności wykonywanych w ramach RKO, takich jak kompresja, relaksacja, objętość wentylacji itp.

Każda kompresja i wentylacja są monitorowane i oceniane indywidualnie, a następnie sumowane w wyniku ogólnym. Mimo, że wyniki takie jak średnie tempo mogą być interesujące, wartości średnie nie są używane do obliczenia ogólnego wyniku. Podobnie liczby binarne nie wpływają bezpośrednio na obliczanie wyniku.

Subtraktywny model punktacji
Algorytm oceniania wykorzystuje subtraktywny model punktacji, w którym zaczynamy od maksymalnego wyniku. Jeśli uczeń zrobi coś źle, wynik jest zmniejszany. Jeśli spełni wytyczne, zawsze otrzyma 100% wynik. 

Poniższy wykres ukazuje, że małe odchylenia powodują niewielkie zmniejszenie wyniku ogólnego, podczas gdy duże odchylenia prowadzą do znacznego obniżenia wyników RKO:


Rys.2 : Współczynnik kompresji ukazano na osi X, a wynik na osi Y.
Widzimy, że wynik RKO szybko się pogarsza po obu stronach progów określonych przez wytyczne. (wykres bez skali, tylko w celach ilustracyjnych). 

Przykłady: Jak uzyskać wysoki wynik przy niskich wskaźnikach binarnych?

Popularnym elementem naszych manekinów QCPR jest wyścig QCPR, w którym może wziąć udział maksymalnie sześciu uczniów.

Czasami widzimy, że podczas gdy jeden uczestnik osiąga najlepszy wynik w binarnych metrykach (takich jak odpowiedni procent głębokości), zupełnie inny uczestnik zostaje zwycięzcą wyścigu. Binarne wskaźniki cząstkowe (takie jak procent odpowiedniej głębokości) nie zawsze pomogą wyjaśnić wynik RKO. 

Przykład 1 - wysoki wynik z niskimi wskaźnikami binarnymi: 

Dwóch uczniów wykonało po 100 uciśnięć. Uczeń 2 uzyskał lepszy wynik ogólny niż uczeń 1, mimo że uczeń 1 miał lepszą głębokość kompresji. Powodem jest to, że uczeń 2 utrzymywał wartości bliższe wytycznym podczas 10 uciśnięć, które nie były w pełni „wystarczające”, a uczeń 1 był bardzo daleko od wytycznych podczas 8 "błędnych" uciśnięć.

Przykład 2 - Przewentylowanie pacjenta: 

W innej sytuacji obaj uczniowie przewentylowali pacjenta. Uczeń 2 dostarczył 610 ml powietrza (co jest klinicznie w porządku), a uczeń 1 dostarczył 2000 ml powietrza (co może zagrozić wynikom klinicznym). W kategoriach binarnych wyniki te są takie same, po prostu „nieodpowiednie”. Jednak pod względem klinicznym, a zatem także pod względem punktacji, są one bardzo różne. Uczeń 2 był znacznie bliżej wytycznych i otrzymuje wyższy wynik.

Przykład: Jak uzyskać niski wynik przy wysokich wskaźnikach binarnych?

Czasami, szczególnie w przypadku sesji oceniającej jedynie uciśnięcia, łączny wynik jest nieoczekiwanie niski, mimo że współczynniki kompresji, głębokości i relaksacji są doskonałe (patrz zdjęcie poniżej). 

Zmniejszenie wyniku w wielu takich sesjach wynika z braku ciągłości kompresji klatki piersiowej (tzw. frakcji uciśnięć). Jeśli kompresja  jest przerwana, nastąpuje obniżenie wyniku. Dłuższe przerwy powodują większe obniżenie wyniku.

Warto również zauważyć, że jeśli prowadzisz sesje mierzące jedynie uciśnięcia, oczekiwany stopień ucisku klatki piersiowej wynosi 100%, ponieważ nie ma innych powodów, aby przerywać uciśnięcia. Tak więc, jeśli wystąpiły przerwy w uciskaniu, wynik jest rygorystycznie obniżany.

cprscoring_lowcompressionrfraction.jpg
Ilustracja, Sesja z samą kompresją: tempo, głębokość i relaksacja są idealne. Jednak łączny wynik jest nieoczekiwanie niski. Winowajcą jest parametr frakcji kompresji klatki piersiowej.

Które wskaźniki RKO są brane pod uwagę?

Liczba ocenianych parametrów zależy od używanego fantomu lub symulatora oraz oprogramowania lub aplikacji.

10 parametrów używanych do obliczenia wyniku QCPR to:

 • Głębokość uciśnięć
 • Częstość uciśnięć
 • Relaksacja klatki piersiowej
 • Ułożenie rąk
 • Ilość uciśnięć w cyklu
 • Frakcja kompresji klatki piersiowej (znana również jako frakcja generowanego przepływu)
 • Objętość wentylacji
 • Ilość wentylacji
 • Ilość wdechów początkowych
 • Czas wdechu przy wdechach początkowych