Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_BRO2270-r.jpg _BRO2270-r.jpg

Pomiar

Cel na rok 2030: Pomiar wszystkich emisji bezpośrednich i pośrednich powstałych  w wyniku naszej działalności gospodarczej.

Obecne działania:
  • Wdrażanie metodologii oszacowania emisji w organizacji.
  • Opracowanie ram działania do ustalania priorytetów w zakresie wdrażania inicjatyw redukcji emisji.
Planowane działania:
  • Włączenie sprawozdawczości środowiskowej do systemu sprawozdawczości finansowej.

Koncentrujemy się na "mierzeniu i poprawie", kładąc jednocześnie duży nacisk na rzeczywisty wpływ naszj działalności na nasze otoczenie. Z tego powodu wyznaczając cele na 2030 r., musieliśmy dokładnie przeanalizować naszą działalność oraz łańcuch wartości, tak by móc wyznaczyć i skupić się na właściwych obszarach działania. Poświęciliśmy dużo czasu na zdefiniowanie najlepszych możliwych narzędzi do monitorowania rozwoju w nadchodzących latach.

Od 2010 roku raportujemy emisje z zakresu 1 i 2 oraz nasze emisje z zakresu 3 związane z logistyką i podróżami (patrz poniżej). Raporty te oparte są na uproszczonej wersji zasad przedstawionych w Greenhouse Gas Protocol: www.ghgprotocol.org. W 2019 roku wraz z zewnętrznymi konsultantami Klimakost/Asplan Viak i Material Economics zainicjowaliśmy działania mające na celu ocenę emisji w zakresie 1, 2 i 3. Raport z badań dostępny jest tutaj.

Ocena wszystkich trzech zakresów ukazuje emisje CO2 (CO2e), za którą odpowiedzialna jest firma. Pozwala to uświadomić sobie jak duża część naszych emisji CO2e pochodzi z naszego łańcucha wartości, tworzonego przez nasze własne decyzje. Jeśli chcemy zmienić te decyzje, musimy poznać ich wpływ.

W ramach naszego procesu badawczego poznaliśmy alternatywne metodologie raportowania, które pozwolą nam oszacować całkowite emisje CO2e. Łącząc dwa te elementy, możemy zobaczyć pełny obraz emisji z działalności operacyjnej, kwantyfikację emisji CO2 z materiałów oraz wpływ różnych inicjatyw na rzecz dekarbonizacji. W 2019 roku wdrożyliśmy nową metodologię.

Podejście 1: Analiza input-output na podstawie sprawozdawczości finansowej (Klimakost/Asplan Viak)

Analiza input-output to metoda badania wzajemnych relacji między sektorami w gospodarce. Metoda ta została rozszerzona o informacje środowiskowe w celu oszacowania bezpośrednich i pośrednich emisji z działalności gospodarczej. Obliczając i śledząc wzajemnie powiązany popyt między sektorami gospodarki, można oszacować emisje z wydatków w dowolnym sektorze.

Na potrzeby naszej analizy dane finansowe zostały przetworzone za pomocą wieloregionalnego modelu input-output (MRIO) EXIOBASE 3 https://www.exiobase.eu/index.php/about-exiobase.

Zalety

  • Pozwala ocenić całkowitą emisję związaną z działalnością.
  • Umożliwia dalsze monitorowanie.

Wady

  • Zapewnia przegląd całkowitych emisji, jednak bez szczegółów dotyczących każdego materiału.
  • Wahania cen i kursów walut mogą mieć wpływ na szczegóły i elementy wyników.

Podejście 2: Ocena śladu węglowego produktów (gospodarka materiałowa)

Ocena wbudowanego CO2ev to odgórna ocena materiałów w gotowych produktach na podstawie wielkości sprzedaży i oszacowania składu każdego produktu.

Analiza opiera się na szacowanym składzie materiałów dla 70% wielkości sprzedaży (wagowo) i obejmuje cztery główne rodzaje materiałów (tworzywa sztuczne, elektronika, stal i papier/tektura). Czynniki emisji uwzględniają emisje wbudowane w wybrane materiały, tj. emisje z wydobycia i produkcji surowców. Współczynniki emisji oparte są na średnich wartościach europejskich, m.in. do tworzyw sztucznych ogółem.

Zalety

  • Umożliwia ilościowe określenie dźwigni pomagającej zmniejszyć ślad węglowy materiałów i pozwala dogłębnie zrozumieć, jak zmniejszyć emisje z materiałów.

Wady

  • Bazuje na europejskich danych, podczas gdy my działamy globalnie.

Wierzymy, że połączenie tych dwóch metod, a następnie porównywanie wyników z naszymi zewnętrznymi partnerami, przynosi korzyści.

Dla wielu kategorii emisji rozwiązania mające na celu redukcję emisji są często stosunkowo proste – np. przejście na odnawialną energię elektryczną w zakładach produkcyjnych. W związku z tym oszacowanie całkowitego śladu CO2 na podstawie analizy input-output dostarcza informacji wystarczających do podejmowania świadomych decyzji. Za pomocą tej metodologii, możliwe jest również monitorowanie i porównywanie emisji z roku na rok.

Ocena jest zwykle znacznie bardziej złożona w przypadku emisji z materiałów stosowanych przez firmę. Ślad CO2 zależy od składu materiałowego produktów oraz udziału materiałów pochodzących z recyklingu w porównaniu z materiałami pierwotnymi. Szansa na zmniejszenie emisji jest zwykle również większa: począwszy od zwiększenia ponownego wykorzystania produktów, recyklingu materiałów wewnętrznie i zewnętrznie oraz przechodzenia w łańcuchu dostaw na energię odnawialną .

Zapoznaj się z poszczególnymi rozdziałami

Pomoc 

Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia w sposób zrównoważony naszego celu, jakim jest pomoc w uratowaniu do 2030 roku miliona istnień ludzkich rocznie.

Wizja i czyny 

Bazując na naszej wizji i misji, wyznaczyliśmy śmiałe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wsparliśmy je planem działania zapewniającym ich osiągnięcie.

Neutralna emisja CO2

Do 2030 r. chcemy zredukować o 70% emisję CO2 w obiektach, transporcie, podróżach, łańcuchu dostaw i wyrównać straty powstałe przez pozostałą emisję.

Obieg zamknięty

Projektujemy nowe rozwiązania i modele sprzedaży z myślą o zrównoważonym rozwoju. Naszym celem jest ponowne wykorzystanie materiałów w całym łańcuchu. 

Odpowiedzialność

Stopniowo wdrażamy wytyczne UNGP i OECD w całym naszym łańcuchu dostaw, zaczynając od naszych największych dostawców.