Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Zmiany w edukacji pielęgniarskiej na świecie w 2022 roku 

Podsumowanie stanu obecnego oraz wskazówki na przyszłość

Wiele państw europejskich zmaga się z poważnym deficytem kadrowym w ochronie zdrowia. Od kilku lat Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU) wraz z innymi organizacjami wyraża zaniepokojenie deficytem około 2 milionów pracowników ochrony zdrowia tylko na obszarze Unii Europejskiej. 

W 2020 r. pierwszy raport State of the World's Nursing (SOWN) opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wykazał, że kadra pielęgniarska globalnie liczy 27,9 mln osób i oszacowałdeficyt na poziomie 5,9 mln osób1. W Polsce na koniec 2021 roku zarejestrowanych było niemal 308 tys. pielęgniarek, jednak zatrudnionych jest zaledwie 234 tys. 

Szacuje się, że 17% kadry pielęgniarskiej na świecie przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych dziesięciu lat, a samo utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia będzie wymagało wykształcenia i zatrudnienia 4,7 mln dodatkowych pielęgniarek, nie wspominając już o rozwiązaniu problemu deficytu. W sumie do 2030 roku potrzebnych będzie globalnie dodatkowo 10,6 mln pracowników w sektorze pielęgniarskim. W Polsce zgodnie z prognozami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z 2021 roku do 2025r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o prawie 17 tys., a do 2030r. o 36 tys.

Pandemia nasiliła i spotęgowała globalne problemy związane z niedoborem pielęgniarek i ewidentnie zwiększyła poziom ryzyka dla pracowników ochrony zdrowia, w tym zakażeń przy pracy, stresu i wypalenia spowodowanego wielomiesięczną opieką nad pacjentami z COVID-19. W niektórych krajach pielęgniarki spotkały się dodatkowo z przemocą fizyczną i stygmatyzacją psychospołeczną.

Coraz więcej programów korzysta z symulacji medycznej, aby zwiększyć wydajność nauczania przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładu pracy, aby zaspokoić rosnące potrzeby rynku. Wyjaśniamy, w jaki sposób symulacja medyczna wspiera uczelnie w przygotowaniu do zawodu pielęgniarki.

Uzupełnianie niedoboru godzin kształcenia klinicznego

Ze względu na wątpliwości związane z rozwojem pandemii, wiele programów pielęgniarskich zwiększa udział zajęć opartych na symulacji, aby uchronić się przed deficytem zajęć klinicznych. Nauczyciele coraz częściej zdają sobie sprawę z roli i potencjału centrum symulacji medycznej w tworzeniu pozbawionego ryzyka środowiska maksymalnie wspierającego rozwój zarówno twardych, jak i miękkich kompetencji niezbędnych w tym zawodzie.

 

_8LR5392 skin tone edit corrected.jpg

"Jesteśmy przekonani, że symulacja medyczna lepiej przygotowuje naszych studentów do zadań klinicznych. Dzięki niej potrafią wykorzystać umiejętności nietechniczne wraz z interwencjami technicznymi w warunkach krytycznych."

Rik Depauw, wykładowca pielęgniarstwa, Karel de Grote University College, Belgia

 

Jeśli zmagasz się z problemem niedoboru godzin przeznaczonych dla studentów na kształcenie kliniczne, rozważ rozwój programu symulacyjnego. Zapewni on stałą dostępność do ćwiczeń praktycznych.

Nasze wskazówki

Przede wszystkim dowiedz się, jakie są wymagania edukacyjne dotyczące stosowania symulacji, określone przez właściwy dla Twojego regionu organ kontrolny. Następnie rozważ inwestycję w symulator posiadający wszystkie funkcje konieczne do pełnego i jak najlepszego przygotowania przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy do wykonywania zawodu. Będzie on stanowić bazę niezbędnego kształcenia klinicznego.

Nursing Anne Simulator to bardzo często wybierany przez wydziały pielęgniarskie symulator obejmujący każdy aspekt współczesnej edukacji pielęgniarskiej. Jego modułowa budowa umożliwia symulowanie pacjentów o różnej płci, grupie demograficznej i z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. 

Efektywne przygotowanie do praktyki pielęgniarskiej

Symulacje gwarantują spójność doświadczeń dla wszystkich uczestników szkolenia. Dodatkowo w połączeniu z dokładnymi pomiarami i oceną danych dotyczących wydajności, mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności nauczania. Szczegółowe dane dotyczące wydajności mogą pomóc we wczesnym wykryciu problemów w rozwoju poszczególnych kompetencji na poziomie pojedynczego uczestnika lub całej grupy, umożliwiając ich natychmiastowe rozwiązanie. Wynik? Efektywny proces przygotowania do praktyki pewnych siebie i kompetentnych adeptów pielęgniarstwa.

„W warunkach klinicznych, kiedy pielęgniarka lub pracownik nadzorujący studenta stwierdza prawdopodobieństwo popełnienia błędu, przerywa ćwiczenie, gdyż bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze. Kiedy student popełni błąd podczas symulacji, poznaje jego skutki. Ułatwia mu to zrozumienie konsekwencji pomyłki i uniknięcie powtórzenia jej w przyszłości”.

Dr Desiree Hensel, dziekan Curry College School of Nursing3

Wspieranie postępów w nauce

Wiele programów będzie wykorzystywać naukę poprzez symulację oraz stosować nowoczesne technologie, aby ułatwić naukę zarówno stacjonarnie, jak i online. W ankiecie z 2020 r. na temat przyszłych trendów technologicznych w edukacji pielęgniarskiej, odpowiedzi uzyskane od 450 administratorów, wykładowców i dziekanów wykazały, że:

 • 39% planuje zaoferować po pandemii więcej kursów online6
 • 48% respondentów zamierza zwiększyć wykorzystanie wirtualnej symulacji w ciągu najbliższych 2 lat
 • 34% planuje zwiększyć inwestycje na zakup realistycznych symulatorów pacjenta.7

Wraz z rosnącą liczbą programów wykorzystujących wiele form symulacji, centra symulacji medycznej wprowadzają rozwiązania ułatwiające organizację i dostosowanie działań symulacyjnych do różnych ścieżek edukacyjnych. Jednym z takich podejść jest schemat SimZones. Opracowano go na potrzeby programu symulacji szpitala dziecięcego w Bostonie. SimZones to system dopasowujący metody prowadzenia symulacji do określonych potrzeb edukacyjnych uczestników szkolenia.8 Dzieli on działania symulacyjne na cztery strefy, w których cele edukacyjne stają się coraz bardziej złożone w miarę postępów uczniów w każdej z nich.

Etapowy proces nauczania z wykorzystaniem symulacji umożliwia studentom systematyczne zdobywanie wiedzy i wykorzystywanie zdobytych doświadczeń przed kontaktem z rzeczywistym pacjentem.

circle-of-learning.jpg

Firma Laerdal opracowała własny, zmodyfikowany schemat  postępów w nauce w ramach tzw. kręgu nauki.

Krąg nauki to systematyczne podejście do szkolenia w zakresie opieki zdrowotnej demonstrujące fazy procesu uczenia się wymagane do rozwinięcia pewności siebie i rozwoju kompetencji niezbędnych do skutecznego leczenia pacjentów.  

Nasze wskazówki

Zwiększenie wydajności to klucz do osiągnięcia lepszych wyników w 2022 roku. Rozważ wykorzystanie kręgu nauki, aby rozpoznać i uzupełnić ewentualne luki w obecnym programie. Warto poszukać opcji, które pomogą w rozwiązaniu oddzielnych problemów, takich jak deficyt miejsca, kadry lub czasu przeznaczonego na szkolenie kliniczne. Oto kilka naszych prognoz związanych z wykorzystaniem symulacji przez klientów w ramach wybranych segmentów kręgu nauki:

 • Biegłość w zakresie umiejętności z wykorzystaniem trenażerów zadań np. Premature Anne. Studenci używają tego przenośnego trenażera w każdych warunkach, aby  ćwiczyć wprowadzanie zgłębnika i rurki orogastrycznej, manewru Sellicka i innych umiejętności, aż do uzyskania pewności, że są w stanie wykonać te czynności na prawdziwym wcześniaku. Obserwujemy rosnące zainteresowanie realistycznymi, przenośnymi trenażerami umiejętności. 
 • Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem vSim. Wirtualna symulacja rozwija umiejętności rozumowania klinicznego i podejmowania decyzji oraz pomaga przygotować studentów do zajęć w laboratorium symulacyjnym i warunkach klinicznych. Może również pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru kadry i miejsca oraz służyć jako uzupełnienie możliwości ćwiczeń klinicznych w zależności od potrzeb. Wirtualna symulacja odpowiada na oczekiwania współczesnych uczestników szkolenia. W nadchodzących miesiącach przewidujemy wzrost popularności tego rozwiązania.
 • Symulacja w zespołach z wykorzystaniem Nursing Anne Simulator oraz programu usług zarządzanych. Trening zespołowy, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, poprawia umiejętności pracy zespołowej i komunikacji. Dzięki usługom zarządzanym możemy tworzyć scenariusze dostosowane do indywidualnych potrzeb szkoleniowych. Popularność symulacji mającej na celu poprawę pracy zespołowej będzie rosła.

Odnośniki

 1. International Council of Nurses. Dostęp: https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/ICN%20Policy%20Brief_Nurse%20Shortage%20and%20Retention_0.pdf
 2. Mundine, J. & Authement, R. (2021). Nursing education during a pandemic: Will future nurses be prepared? (Edukacja pielęgniarska w okresie pandemii: czy uda się przygotować adeptów pielęgniarstwa?) American Nurse. Dostęp: https://www.myamericannurse.com/perspectives-student-learning-during-a-pandemic-will-future-nurses-be-prepared/
 3. Forecast for the Future: Technology Trends in Nursing Education. (Prognoza na przyszłość: trendy technologiczne w edukacji pielęgniarskiej). (2021). Wolters Kluwer and the National League for Nursing. Dostęp: https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lippincott-nursing-faculty/dean-survey
 4. Kavanagh, J. & Sharpnack, P. (2021). Crisis in Competency: A Defining Moment in Nursing Education. (Kryzys kompetencji: decydujący moment w edukacji pielęgniarskiej). The Online Journal of Issues in Nursing, 26(1). DOI: https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol26No01Man02
 5. Pexton, C. & Van Kooy, M. Using Six Sigma to Improve Clinical Quality and Outcomes. (Wykorzystanie Six Sigma do poprawy jakości klinicznej i wyników). iSixSigma. Dostęp: https://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/dmaic/using-six-sigma-improve-clinical-quality-and-outcomes/
 6. Wolters Kluwer and National League for Nursing. (2021). Patrz pozycja nr 3.
 7. Ibidem
 8. Roussin, C. & Weinstock, P. (2017). SimZones: An Organizational Innovation for Simulation Programs and Centers. (SimZones: innowacja organizacyjna dla programów symulacji i centrów symulacyjnych). Academic Medicine, 92(8). doi: 10.1097/ACM.0000000000001746
 9. Wolters Kluwer and National League for Nursing (2021). Patrz pozycja nr 3.